ตัวอย่างข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ตัวอย่างข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สำหรับทบทวนทดสอบความความรู้ ก่อนสอบสนามจริง โหลดได้ฟรี ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายใหม่ มีกี่ประเภท ได้แก่ก. 2 ประเภท คือ [...]

ข้อสอบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตัวอย่างข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่เคยออกสอบบ่อย สำหรับทดทวนความรู้เตรียมสอบ งานราชการตำแหน่งเกียวกับด้าน การเงินและบัญชี ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อใด (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)ก.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหกสิบวันค.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแปดสิบวันง.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก้าสิบวัน ตอบ. ก ให้ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ [...]

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินละบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี หรือตำแหน่งตำที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย (พรบ.วิธีงบประมาณ 2561) เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ** กรณีเจอโฆษณา [...]

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 | แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถ ให้ผู้ที่สนใจสอบราชการ อ่านเป็นแนวทางในการสอบและได้ทดสอบก่อนสอบจริง มีข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำถาม เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ** [...]

แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 | รวมข้อสอบสำหรับทดสอบวัดความรู้ ก่อนสอบสนามจริง (แบบทดสอบออนไลน์) โหลดได้ [...]

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 แบบทดสอบออนไลน์ ทดสอบฟรี โหลดได้ ปริ้นได้ เริ่มทำแบบทดสอบ [...]

แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 – ข้อสอบ พร้อมเฉลยมีอธิบาย เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ** กรณีเจอโฆษณา คลิก Reload [...]

แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 | แบบทดสอบออนไลน์ ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ข้อสอบ พร้อมเฉลย อธิบายคำตอบ เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ** [...]

1 Comments

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 | แบบทดสอบออนไลน์ฟรี เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ** กรณีเจอโฆษณา [...]

แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ (7) พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ (7) 2562 แบบทดสอบออนไลน์ ข้อสอบ พร้อมเฉลย มีคำอธิบาย เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start [...]