ข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2568)

ต้วอย่างข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เคยออกสอบบ่อย สำหรับทดทวนความรู้เตรียมสอบ งานราชการตำแหน่งเกียวกับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อใดคือวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก. เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนข. ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง [...]

แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ตัวอย่างพรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สำหรับอ่านเตรียมสอบงานราชการ รวมข้อสอบพร้อมเฉลย โหลด พรบ. ฉบับเต็ม ใครไม่ได้เป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ก. นายกรัฐมนตรีข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค. [...]

แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ตัวอย่างแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบงานราชการ การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังวหัด ปัจจุบันแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับใดก. [...]

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินละบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี หรือตำแหน่งตำที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย (พรบ.วิธีงบประมาณ 2561) เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ** กรณีเจอโฆษณา [...]