ตัวอย่างข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

ตัวอย่างข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 สำหรับทบทวนทดสอบความความรู้ ก่อนสอบสนามจริง โหลดได้ฟรี ข้าราชการพลเรือน ตามกฎหมายใหม่ มีกี่ประเภท ได้แก่ก. 2 ประเภท คือ [...]

ข้อสอบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตัวอย่างข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่เคยออกสอบบ่อย สำหรับทดทวนความรู้เตรียมสอบ งานราชการตำแหน่งเกียวกับด้าน การเงินและบัญชี ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อใด (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)ก.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหกสิบวันค.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแปดสิบวันง.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก้าสิบวัน ตอบ. ก ให้ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ [...]

ข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2568)

ต้วอย่างข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เคยออกสอบบ่อย สำหรับทดทวนความรู้เตรียมสอบ งานราชการตำแหน่งเกียวกับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อใดคือวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก. เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนข. ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง [...]

แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ตัวอย่างพรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สำหรับอ่านเตรียมสอบงานราชการ รวมข้อสอบพร้อมเฉลย โหลด พรบ. ฉบับเต็ม ใครไม่ได้เป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542ก. นายกรัฐมนตรีข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค. [...]

แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พรบ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ตัวอย่างแนวข้อสอบสำหรับเตรียมสอบงานราชการ การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังวหัด ปัจจุบันแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับใดก. [...]

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินละบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี หรือตำแหน่งตำที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย (พรบ.วิธีงบประมาณ 2561) เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ** กรณีเจอโฆษณา [...]

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 | แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถ ให้ผู้ที่สนใจสอบราชการ อ่านเป็นแนวทางในการสอบและได้ทดสอบก่อนสอบจริง มีข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำถาม เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ** [...]

แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 | รวมข้อสอบสำหรับทดสอบวัดความรู้ ก่อนสอบสนามจริง (แบบทดสอบออนไลน์) โหลดได้ [...]

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 แบบทดสอบออนไลน์ ทดสอบฟรี โหลดได้ ปริ้นได้ เริ่มทำแบบทดสอบ [...]

แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 – ข้อสอบ พร้อมเฉลยมีอธิบาย เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ** กรณีเจอโฆษณา คลิก Reload [...]