แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบออนไลน์ สำหรับเตรียมสอบ แบบทดสอบพร้อมเฉลย ฟรี

73
Created on By admin
แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้

แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้

แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้

1 / 31

ครูวิชาสังคมสอนเรื่องธรรมชาติ ครูวิชาภาษาไทยสอนเรื่องคำศัพท์ธรรมชาติ ครูวิชาคอมพิวเตอร์นำคลิปวีดีโอวิธีการรักษาธรรมชาติมาให้นักเรียนดู ครูทั้งสามท่านนี้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในแบบใด

2 / 31

ข้อใด ไม่เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน

3 / 31

การแสดงถึงความเจริญเติบโต สมบูรณ์ เป็นลักษณะสำคัญของหมวกสีใด

4 / 31

Learning By Doing เป็นวาทะของนักจิตวิทยา คนใด

5 / 31

ครูสมพงษ์ให้นักเรียนชั้น ป.6 เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่สร้างขึ้นมา เพื่อฝึกการแก้ปัญหาตัดสินใจ ตามสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ ครูสมพงษ์ได้จัดการเรียนรู้แบบใด

6 / 31

ความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ตาม ทฤษฎีพหุปัญญา แบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ด้าน

7 / 31

ข้อใด ไม่ใช่ การจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

8 / 31

ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ ตรงกับข้อใด

9 / 31

เหตุใด ครูต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล

10 / 31

ข้อใด ไม่ใช่รูปแบบของการบูรณาการ

11 / 31

ไตรยางค์การจัดการเรียนรู้ (OLE) อักษร O คือข้อใด

12 / 31

“การเรียนรู้ที่มีความหมายแก่ผู้เรียน” ข้อใดให้ความหมายถูกต้องที่สุด

13 / 31

ข้อใดเป็นกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย่ ขั้นตอนแรก

14 / 31

ผู้ใด ได้กล่าวเกี่ยวกับแนวคิด พหุปัญญา ที่ว่า “คนเราทุกคนล้วนมีความฉลาด แต่ความฉลาดของแต่ละคนไม่เหมือนกันเลย”

15 / 31

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานมีทั้งหมดกี่ประเภท

16 / 31

ข้อใดเป็นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เป็นตัวกระตุ้นเน้นกิจกรรมของผู้เรียนเป็นหลัก

17 / 31

ข้อใดเป็นการเรียนรู้ที่ใช้โครงสร้างและหน้าที่ของสมองเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

18 / 31

ครูธวัชชัยจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์โดยตรง ได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ได้ทำการทดลองและพิสูจน์ รู้จักวิธีแก้ปัญหาทำงานอย่างมีขั้นตอน รู้จักวางแผนการทำงาน ฝึกคิดวิเคราะห์ เป็นผู้นำผู้ตาม ครูธวัชชัยได้จัดการเรียนรู้แบบใด

19 / 31

ผู้ที่คิดค้น วิธีสอนแบบ CIPPA MODEL คือ

20 / 31

ข้อใดไม่เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์

21 / 31

ข้อใดไม่เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี

22 / 31

AP: Experiential Activities Planning มีความหมายตรงกับข้อใด

23 / 31

หมวกสีใดไม่อยู่ในวิธีสอนแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)

24 / 31

ผู้ที่คิดค้น วิธีสอนแบบหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats) คือ

25 / 31

พหุปัญญา เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อใด

26 / 31

การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียน โดยการผสมผสานหลักสูตรความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วยกันมีความหมาย ตรงกับข้อใด

27 / 31

วิธีสอนแบบ CIPPA MODEL อักษร C หมายถึงข้อใด

28 / 31

การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัย (Induction Method) หมายถึง

29 / 31

ครูวิชาภาษาไทยสอนเรื่องการเขียนเรียงความ ครูวิชาคอมพิวเตอร์สอนเรื่องการพิมพ์เอกสาร ครูทั้งสองท่านนี้สามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในแบบใด

30 / 31

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักในข้อใด

31 / 31

แผนพัฒนาสมอง ตรงกับข้อใด

Your score is

The average score is 57%

0%

เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ
** กรณีเจอโฆษณา Reload (Refresh) หน้านี้ใหม่ จนกว่าจะขึ้นข้อสอบ

แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบ การจัดการเรียนรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *