แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 แบบทดสอบออนไลน์ ทดสอบฟรี โหลดได้ ปริ้นได้

424
Created on By admin
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

1 / 20

ผู้มีอำนาจหน้าที่ประกาศกำหนดเขตพื้นที่การศึกษา

2 / 20

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ตามข้อใด

3 / 20

พระราชบัญญัติบริหารราชการกระศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราขึ้นโดยคำแนะนำ และยินยอมตามข้อใด

4 / 20

ผู้มีอำนาจหน้าที่อนุมัติประกาศนียบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด

5 / 20

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามข้อใด

6 / 20

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามข้อใด

7 / 20

กระทรวงศึกษาธิการแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด

8 / 20

กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้ “แผนการศึกษาแห่งชาติ” ต้องมีการบูรณาการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องใด

9 / 20

ข้อใด ไม่ใช่ หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกิจการของสถานศึกษา

10 / 20

ผู้มีอำนาจหน้าที่ออกประกาศเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

11 / 20

หน่วยงานใดมีหน้าที่โดยตรงในการเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติ

12 / 20

ข้อใด ไม่ใช่ การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ

13 / 20

องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดังต่อไปนี้ ยกเว้นในข้อใด

14 / 20

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติตามข้อใด

15 / 20

ส่วนราชการใดที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

16 / 20

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฉบับใด ที่บัญญัติยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

17 / 20

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ตามข้อใด

18 / 20

หลักการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านใด

19 / 20

ผู้มีอำนาจหน้าที่แต่งตั้งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

20 / 20

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยไว้ ตามข้อใด

Your score is

The average score is 70%

0%

เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ
** กรณีเจอโฆษณา คลิก Reload หน้านี้ใหม่ จนกว่าจะขึ้นข้อสอบ

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2553

พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *