แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ (7) 2562 แบบทดสอบออนไลน์ ข้อสอบ พร้อมเฉลย มีคำอธิบาย

0 votes, 0 avg
10
Created on By admin

พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ (7) พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ (7) พ.ศ. 2562

1 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

1. สมาชิกสภาตำบลซึ่งประสงค์จะลาออกต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด

2 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

2. การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา 40 ต้องดำเนินการตามข้อใด

3 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

3. ผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาตำบล

4 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

4. ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่สอบสวนกรณีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา 64 (4)

5 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

5. อำนาจหน้าที่สอบสวนกรณีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลงตามมาตรา 64 (4) มีระยะเวลาการสอบสวน การขยายเวลาการสอบสวน และการวินิจฉัย เป็นไปตามข้อใด

6 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

6. กฎหมายว่าด้วยสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล แก้ไขเพิ่มเติมฉบับสุดท้ายตามข้อใด

7 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

7. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

8 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

8. กรณีสภาตำบลทำกิจการนอกเขตสภาตำบลจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใด

9 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

9. ข้อใดผิด

10 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

10. ผู้ใดมีหน้าที่เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย

11 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

11. องค์การบริหารส่วนตำบลอาจกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากใคร

12 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

12. องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยกเว้นข้อใด

13 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

13. ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ จะต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภายในกำหนดเวลาตามข้อใด

14 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

14. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีเกณฑ์อายุในข้อใด

15 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

15. ข้อใดมิใช่รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

16 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

16. กรณีประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ซึ่งมิใช่อัตราร้อยละศูนย์ องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้นตามข้อใด

17 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

17. ข้อใดกล่าวผิด เกี่ยวกับสมัยประชุมสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

18 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

18. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

19 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

19. สมัยประชุมวิสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีกำหนดเวลาตามข้อใด

20 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

20. วาระการดำรงตำแหน่งของประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตามข้อใด

21 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

21. การยกเว้นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไม่ต้องเสียภาษี ต้องเป็นไปตามข้อใด

22 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

22. กรณีนายอำเภอกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือให้ระงับการปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับคำสั่งที่ประสงค์จะอุทธรณ์ ต้องดำเนินการตามข้อใด

23 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

23. การเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการลงมติ ต้องมีจำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าชื่อตามข้อใด

24 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

24. คณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่พิจารณาข้อยุติความขัดแย้ง กรณีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม มีจำนวนกี่คน

25 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

25. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง

26 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

26. ผู้มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

27 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

27. กรณีนายอำเภอกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีคำสั่งเพิกถอนการกระทำหรือให้ระงับการปฏิบัติ ผู้ที่ได้รับคำสั่งที่ประสงค์จะอุทธรณ์ ต้องดำเนินการวินิจฉัยอุทธรณ์ต้องให้แล้วเสร็จ ตามข้อใด

28 / 28

Category: พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562

28. องค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยกเว้นข้อใด

Your score is

The average score is 53%

0%

เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ
** กรณีเจอโฆษณา คลิก Reload หน้านี้ใหม่ จนกว่าจะขึ้นข้อสอบ

พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ (7) พ.ศ. 2562 ฉบับเต็ม

แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
แนวข้อสอบ พรบ. สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *