แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 – ข้อสอบ พร้อมเฉลยมีอธิบาย

381
Created on By admin
แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

1 / 19

ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ต้องส่งสำนวนการสอบสวนให้กระทรวงการคลังพิจารณาภายในเวลากี่วัน

2 / 19

หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาคำขอของผู้เสียหายที่ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากพิจารณาไม่เสร็จตามกำหนด ต้องขออนุมัติขยายระยะเวลา ผู้อนุมัติอำนาจอนุมัติให้ขยายระยะเวลาได้ไม่เกินกี่วัน

3 / 19

หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาคำขอของผู้เสียหายที่ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในกำหนดกี่วัน

4 / 19

หากผู้เสียหายยังไม่พอใจในผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ภายในกี่วัน

5 / 19

ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่วยงานของรัฐไม่เกินจำนวนครั้งละเท่าใด ที่ไม่ต้องรายงานความรับผิดทางละเมิดให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

6 / 19

การกำหนดหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ต้องออกเป็นกฎหมายใด

7 / 19

กรณีหน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายแล้ว สิทธิไล่เบี้ยของหน่วยงานของรัฐมีกำหนดเวลาตามข้อใด

8 / 19

วันใช้บังคับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

9 / 19

อายุความกรณีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดไม่ต้องรับผิด แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดหรือต้องรับผิดเพิ่มขึ้น

10 / 19

ผู้เสียหายที่ประสงค์จะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องตามข้อใด

11 / 19

สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ซึ่งกระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐกรณีทั่วไป มีกำหนดอายุความในข้อใด

12 / 19

การคิดดอกเบี้ยกรณีผู้เสียหายยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อใดถูกต้อง

13 / 19

หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาคำขอของผู้เสียหายที่ขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด หากพิจารณาไม่เสร็จตามกำหนด ต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาต่อใคร

14 / 19

การขยายอายุความฟ้องผู้ที่ต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดี มีระยะเวลาใด

15 / 19

วันใช้บังคับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

16 / 19

ใครเป็นผู้รักษาการตาม พรบ. ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

17 / 19

ผู้เสียหายมีสิทธิฟ้องคดีต่อผู้ใดในกรณีเจ้าหน้าที่ได้กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่

18 / 19

วันประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ในราชกิจจานุเบกษา

19 / 19

ข้อใดไม่ถูกต้อง

Your score is

The average score is 58%

0%

เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ
** กรณีเจอโฆษณา คลิก Reload หน้านี้ใหม่ จนกว่าจะขึ้นข้อสอบ

พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *