แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 | แบบทดสอบออนไลน์ ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ข้อสอบ พร้อมเฉลย อธิบายคำตอบ

939
Created on By admin
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ

พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

1 / 25

บุคคลที่มีสิทธิในการตรวจสอบดูเอกสาร นอกจากทำการตรวจดูแล้ว ยังมีสิทธิอย่างใดกับเอกสารนั้นได้อีก

2 / 25

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีทั้งหมดกี่มาตรา

3 / 25

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ข้อใดกล่างถูกต้อง

4 / 25

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการมีทั้งหมดกี่คน

5 / 25

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อใด

6 / 25

การประชุมของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ต้องมีกรรมการประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุมตามกฏหมาย

7 / 25

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อ

8 / 25

“บุคคล” หมายความว่า อย่างไร

9 / 25

เมื่อมีการร้องเรียนว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้เข้าตรวจดู คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

10 / 25

การตรวจสอบหรือทบทวนมิให้มีการขยายระยะเวลาไม่เปิดเผยจนเกินความจำเป็น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อใด

11 / 25

ผู้ใด เป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คนหนึ่งเป็นเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

12 / 25

แนวคิดในการจัดทำกฏหมายข้อมูลข่าวสารในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในสมัยนายกรัฐมนตรีท่านใด

13 / 25

ในพระราชบัญญัตินี้ “ข้อมูลข่าวสาร” คือ

14 / 25

ร่างกฏหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้ผ่านการพิจารณาของรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2540 ในสมัยนายยกรัฐมนตรีท่านใด

15 / 25

ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตรวจดูได้ สามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานใด

16 / 25

ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะจัดให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าเมื่อมีอายุครบกี่ปี

17 / 25

คณะกรรมการวินัจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่งๆประกอบด้วยบุคคลตามความจำเป็นแต่ต้องไม่น้อยกว่ากี่คน

18 / 25

ให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสำนักงานใด

19 / 25

ใครเป็นผู้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

20 / 25

ถ้าบุคคลใดเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนส่วนใดไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ให้มีสิทธิอย่างไร

21 / 25

ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุครบกำหนดแล้วตามพระราชบัญญัตินี้ นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารนั้น ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หน่วยงานใด

22 / 25

ข้อใดไม่ใช่ความหมายของหน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

23 / 25

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งตามมาตรา 24 มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง

24 / 25

ในพระราชบัญญัตินี้ “ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ” คือ (พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540)

25 / 25

ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยผู้ใดเป็นผู้แต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการฯ

Your score is

The average score is 72%

0%

เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ
** กรณีเจอโฆษณา Reload หน้านี้ใหม่

พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ

1 thoughts on “แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

  1. น้ำ says:

    แนวข้อสอบดีมากค่ะ มีแนวข้อสอบอื่นอีกไหมค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *