ข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2568)

ต้วอย่างข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เคยออกสอบบ่อย สำหรับทดทวนความรู้เตรียมสอบ งานราชการตำแหน่งเกียวกับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ข้อใดคือวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีก. เพื่อความสุขของคนไทยทุกคนข. ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง [...]