ข้อสอบ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ตัวอย่างข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ที่เคยออกสอบบ่อย สำหรับทดทวนความรู้เตรียมสอบ งานราชการตำแหน่งเกียวกับด้าน การเงินและบัญชี ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อใด (ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)ก.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาหกสิบวันค.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาแปดสิบวันง.วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเก้าสิบวัน ตอบ. ก ให้ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ [...]