แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินละบัญชี นักวิชาการเงินและบัญชี หรือตำแหน่งตำที่เกี่ยวกับการเบิกจ่าย (พรบ.วิธีงบประมาณ 2561)

149
Created on By admin
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1 / 25

ผู้ใดมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับหรือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

2 / 25

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

3 / 25

ให้ผู้อำนวยการรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลางระหว่างรายการ ที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง หรือการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรายงานต่อรัฐสภาภายในกี่วัน

4 / 25

ในกรณีที่หน่วยงานรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่เท่าไร ให้หน่วยรับงบประมาณเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายผู้อำนวยการ

5 / 25

งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่กำหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใดจะโอนหรือนำไปใช้ในแผนงานหรือรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากใคร

6 / 25

ให้ผู้อำนวยการเสนองบประมาณประจำปีเพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเป็นเวลาอย่างน้อยกี่
เดือน

7 / 25

ข้อใดเป็นความหมายของ “หน่วยงานของรัฐ” ตามพระราชบัญญัตินี้

8 / 25

ในกรณีที่ไม่สามารถเบิกเงินจากคลังได้ภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้ไม่เกินกี่เดือนเฉพาะในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และได้มีการกันเงินไว้ตามระเบียบ

9 / 25

ให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณที่สิ้นสุดรวมทั้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้อำนวยการทราบภายในกี่วัน

10 / 25

งบประมาณประจำปีที่เสนอต่อรัฐสภา อย่างน้อยต้องมีเอกสารประกอบตามข้อใด

11 / 25

หน่วยงานหลักในการจัดทำงบประมาณประจำปี คือหน่วยงานใด

12 / 25

ให้มีเงินทุนจำนวนหนึ่งโดยให้รัฐมนตรีจ่ายจากคลัง เรียกว่า อย่างไร

13 / 25

หลักการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือข้อใด

14 / 25

เพื่อประโยชน์ในการควบคุมงบประมาณรายจ่าย ใครมีอำนาจเรียกให้หน่วยรับงบประมาณเสนอข้อเท็จจริงตามที่เห็นสมควร

15 / 25

รายจ่ายรายการต่างๆที่กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ใครมีอำนาจจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรง

16 / 25

ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ให้สำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานหลักโดยร่วมกับหน่วยงานใด

17 / 25

การจัดสรรงบประมาณอุดหนุดสำหรับการดำเนินการทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องคำนึงถึงเรื่องใด

18 / 25

เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้รัฐมนตรีประกาศรายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจำปีที่สิ้นสุดนั้นและเงินทุนสำรองจ่ายในราชกิจจานุเบกษาภายในกี่วัน

19 / 25

การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการโดยทั่วไปหรือสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อใคร

20 / 25

ให้ผู้อำนวยการเสนองบประมาณประจำปีต่อใคร

21 / 25

การจัดทำงบประมาณต้องคำนึงถึงข้อใด

22 / 25

ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

23 / 25

รายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ให้ผู้อำนวยการรวบรวมรายการงบประมาณรายจ่ายที่จะต้องก่อหนี้ผูกพันและวงเงินที่คาดว่าจะต้องก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายในปีต่อๆไป รวมทั้งจำนวนเงินเผื่อเหลือเผื่อขาดเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการก่อหนี้ผูกพันภายในกี่วัน

24 / 25

พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้ใช้บังคับเมื่อใด

25 / 25

ผู้รับสนองพระราชโองการพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 คือผู้ใด

Your score is

The average score is 63%

0%

เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ
** กรณีเจอโฆษณา คลิก Reload หน้านี้ใหม่ จนกว่าจะขึ้นข้อสอบ

พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฉบับเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *