แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 | รวมข้อสอบสำหรับทดสอบวัดความรู้ ก่อนสอบสนามจริง (แบบทดสอบออนไลน์) โหลดได้ ปริ้นได้ฟรี

165
Created on By admin
แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496

แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496

1 / 30

กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนด เวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งใด

2 / 30

การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระทำโดยประกาศเป็น

3 / 30

เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

4 / 30

ในการประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใดจึงเป็นองค์ประชุม

5 / 30

ใครไม่มีอำนาจในการขอให้เปิดประชุมวิสามัญ

6 / 30

เทศบาลปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย

7 / 30

โดยปกติใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

8 / 30

ในการประชุมสภาเทศบาลในสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

9 / 30

ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เรียกว่า

10 / 30

หน่วยงานใดเป็นผู้วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล

11 / 30

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 บังคับใช้เมื่อใด

12 / 30

ใครไม่มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติเทศบาล

13 / 30

สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวน ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

14 / 30

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ใด

15 / 30

องค์การเทศบาลประกอบด้วย

16 / 30

เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็น

17 / 30

สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

18 / 30

ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย

19 / 30

สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป

20 / 30

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ นายกเทศมนตรี

21 / 30

เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขตได้ ข้อใดไม่ถูกต้อง

22 / 30

สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

23 / 30

เทศบาล ได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

24 / 30

ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบล (เป็นอำนาจหน้าที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้)

25 / 30

เทศบาลแบ่งได้เป็นกี่ประเภท

26 / 30

สมาชิกสภาเทศบาล หากต้องการลาออกต้องลาออก ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด

27 / 30

ใครต้องจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปีละครั้ง

28 / 30

เทศบาลเมือง นายกฯ สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินกี่คน

29 / 30

การจัดตั้งสหการจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็น

30 / 30

ข้อใดไม่ใช่ อำนาจหน้าที่นายกเทศมนตรี

Your score is

The average score is 67%

0%

เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ
** กรณีเจอโฆษณา คลิก Reload หน้านี้ใหม่ จนกว่าจะขึ้นข้อสอบ

แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *