แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 | รวมข้อสอบสำหรับทดสอบวัดความรู้ ก่อนสอบสนามจริง (แบบทดสอบออนไลน์) โหลดได้ ปริ้นได้ฟรี

31
Created on By admin
แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496

แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496

1 / 30

ข้อใดไม่ใช่ อำนาจหน้าที่นายกเทศมนตรี

2 / 30

ใครต้องจัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่น ๆ ของเทศบาลปีละครั้ง

3 / 30

การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระทำโดยประกาศเป็น

4 / 30

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ นายกเทศมนตรี

5 / 30

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ให้ยกเลิก พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ใด

6 / 30

สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

7 / 30

หน่วยงานใดเป็นผู้วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล

8 / 30

สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป

9 / 30

กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนด เวลาในวรรคสองหรือมีการประชุมสภาเทศบาลไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งใด

10 / 30

ในการประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใดจึงเป็นองค์ประชุม

11 / 30

สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจำนวน ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

12 / 30

เทศบาลแบ่งได้เป็นกี่ประเภท

13 / 30

เทศบาลเมือง นายกฯ สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินกี่คน

14 / 30

สมาชิกสภาเทศบาล หากต้องการลาออกต้องลาออก ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด

15 / 30

ใครไม่มีอำนาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติเทศบาล

16 / 30

โดยปกติใครเป็นผู้เรียกประชุมสภาเทศบาลตามสมัยประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม

17 / 30

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 บังคับใช้เมื่อใด

18 / 30

เทศบาลปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย

19 / 30

ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลตำบล (เป็นอำนาจหน้าที่จะทำหรือไม่ทำก็ได้)

20 / 30

เทศบาลอาจทำกิจการนอกเขตได้ ข้อใดไม่ถูกต้อง

21 / 30

สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

22 / 30

เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

23 / 30

ใครไม่มีอำนาจในการขอให้เปิดประชุมวิสามัญ

24 / 30

เทศพาณิชย์ของเทศบาล ให้ตราเป็น

25 / 30

ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นให้ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย

26 / 30

ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาล เรียกว่า

27 / 30

เทศบาล ได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

28 / 30

ในการประชุมสภาเทศบาลในสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

29 / 30

การจัดตั้งสหการจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็น

30 / 30

องค์การเทศบาลประกอบด้วย

Your score is

The average score is 70%

0%

เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ
** กรณีเจอโฆษณา คลิก Reload หน้านี้ใหม่ จนกว่าจะขึ้นข้อสอบ

แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
แนวข้อสอบ พรบ. เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *