แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 | แบบทดสอบออนไลน์ วัดความรู้ความสามารถ ให้ผู้ที่สนใจสอบราชการ อ่านเป็นแนวทางในการสอบและได้ทดสอบก่อนสอบจริง มีข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายคำถาม

/26
0 votes, 0 avg
69
Created on By admin

พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

1 / 26

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ให้ไว้ ณ. วันใด

2 / 26

ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

3 / 26

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้ใช้บังคับเมื่อใด

4 / 26

ใครมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

5 / 26

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 6.ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

6 / 26

ข้อใดหมายถึงการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระของผู้ทรงคุณวุฒิ

7 / 26

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด”

8 / 26

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ใน (3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย

9 / 26

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การ บริหารส่วนจังหวัดกำหนดตามมาตรา 13 ให้ประกาศโดยเปิดเผยที่ทำการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนั้น และจัดส่งสำเนาให้ใครทราบ

10 / 26

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับ “พนักงานส่วนท้องถิ่น” 

11 / 26

“อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร

12 / 26

เทศบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ร่วมกันคณะหนึ่งทำหน้าที่บริหารงานบุคคลสำหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ประกอบ ด้วยใครบ้าง

13 / 26

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดแต่ละแห่งเป็นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย

14 / 26

“คณะกรรมการข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด”  ประกอบด้วย

15 / 26

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม ของใคร

16 / 26

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ “คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ”

17 / 26

การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับ โอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร

18 / 26

กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี

19 / 26

ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

20 / 26

กรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือกจากปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี

21 / 26

ให้ใครเป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งดำรง ตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน จังหวัด

22 / 26

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะอนุกรรมการต้องคำนึงถึง ข้อใด

23 / 26

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปใครกำหนดตามข้อใด

24 / 26

การคัดเลือกเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิต้องคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านใด

25 / 26

ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับ “อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด” 

26 / 26

การออกคำสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับ โอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจาก ราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็น อำนาจของใคร

Your score is

The average score is 80%

0%

เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ
** กรณีเจอโฆษณา คลิก Reload หน้านี้ใหม่ จนกว่าจะขึ้นข้อสอบ

พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ฉบับเต็ม

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อสอบ พร้อมเฉลยอธิบายคำตอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *