แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 | แบบทดสอบออนไลน์ฟรี

806
Created on By admin
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

1 / 34

ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

2 / 34

ข้อใดคือจำนวนคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับที่ถูกต้อง

3 / 34

เครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรสีใด (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

4 / 34

การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใดให้พิจารณาถึงองค์ประกอบตามข้อใด (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

5 / 34

ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก แถบบันทึก ฟิล์มบันทึกภาพให้แสดงชั้นความลับตามข้อใด (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

6 / 34

การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานต้องบรรจุอย่างไร

7 / 34

ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ อยู่ชั้นใด (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

8 / 34

ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ

9 / 34

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนดกี่วัน

10 / 34

ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารแบ่งออกเป็นกี่ชั้น

11 / 34

ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงคือข้อมูลข่าวสารลับชั้นใด

12 / 34

ให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารลับดำเนินการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่างน้อยทุกกี่เดือน

13 / 34

ให้คณะกรรมการทำลายข้อมูลข่าวสารลับเก็บรักษาใบรับรองการทำลายไว้เป็นหลักฐานไม่น้อยกว่ากี่ปี

14 / 34

การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานต้องดำเนินการตามข้อใด

15 / 34

ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด ไม่ได้ เป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

16 / 34

CONFIDENTIAL คือชั้นความลับตามข้อใด (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

17 / 34

ส่วนราชการตามข้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหารตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

18 / 34

ข้อใดคือข้อมูลข่าวสารลับ (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

19 / 34

เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้รับรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารแล้ว ให้ตรวจสอบการปฏิบัติตามรายงานดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบต่อใคร

20 / 34

ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบนี้ ภายในเดือนใดของทุกปี

21 / 34

ใครไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

22 / 34

การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารอยู่ในชั้นความลับใด ให้พิจารณาถึงองค์ประกอบตามข้อใด

23 / 34

ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารของลับ (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

24 / 34

อย่างน้อยทุกกี่ปีให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

25 / 34

ข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล

26 / 34

ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ส่วนใดของเอกสาร (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

27 / 34

TOP SECRET คือชั้นความลับตามข้อใด (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

28 / 34

ส่วนราชการตามข้อใดเป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

29 / 34

การแก้ไขชั้นความลับให้ดำเนินการตามข้อใด

30 / 34

คณะกรรมการทำลายข้อมูลข่าวสารลับประกอบด้วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นประธานกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกกี่คนเป็นกรรมการ

31 / 34

ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุดคือข้อมูลข่าวสารลับชั้นใด (ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544)

32 / 34

ข้อใดไม่ใช่ “องค์การรักษาความปลอดภัย”

33 / 34

เจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานเรียกว่า

34 / 34

“ราชการส่วนภูมิภาค” หมายถึงข้อใด

Your score is

The average score is 78%

0%

เริ่มทำแบบทดสอบ คลิก Start ด้านบบ
** กรณีเจอโฆษณา คลิก Reload หน้านี้ใหม่ จนกว่าจะขึ้นข้อสอบ

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ. 2544

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561

แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *