ตัวอย่างพรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 สำหรับอ่านเตรียมสอบงานราชการ รวมข้อสอบพร้อมเฉลย โหลด พรบ. ฉบับเต็ม

ใครไม่ได้เป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ตอบ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพาณิชย์ มาตรา 5 ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายถึงข้อใด
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาล
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. เมืองพัทยา
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ. ถูกทุกข้อ

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนกี่คน
ก. 3 คน
ข. 6 คน
ค. 8 คน
ง. 12 คน
ตอบ. 12 คน มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย (3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนสิบสองคน

ข้อใดไม่ใช่ความเชียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. ด้านการพัฒนาราชการแผ่นดิน
ค. ด้านการพัฒนาท้องถิ่น
ง. ด้านเศรษฐศาสตร์
ตอบ. ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 6… (4) ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย

อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อใดถูกต้อง
ก. เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่จำเป็น
ข. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง
ค. เร่งรัดให้มีการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่จำเป็น
ง. เสนอแนะต่อรัฐมนตรีให้มีการกระจายอำนาจการอนุมัติหรือการอนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องขออนุมัติหรือขออนุญาต
ตอบ. เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่จำเป็น มาตรา 12 … (8) เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งที่จำเป็นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะรัฐมนตรี

ข้อใดเป็นการจัดระบบการบริการสาธารณะของ เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล
ก. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
ข. การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ค. การจัดตั้งและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวม
ง. การกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม
ตอบ. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

ผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
ก.ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม
ข.ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
ค.เป็นบุคคลล้มละลาย
ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ. ถูกทุกข้อ มาตรา 10 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ
(3) เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๗
(6) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

ข้อใดเป็นการจัดระบบการบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัด
ก. การสาธารณูปการ
ข .การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด
ค. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
ง. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
ตอบ. การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด มาตรา 17 … (23) การจัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตราซึ่งเมื่อรวมกับการจัดสรรแล้วไม่เกินร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 10
ข. ร้อยละ 20
ค. ร้อยละ 30
ง. ร้อยละ 40
ตอบ. ร้อยละ 30 มาตรา 23 … (4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรที่ได้รับการจัดสรรในอัตรา..ไม่เกินร้อยละสามสิบ

ข้อใดเป็น อำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ก. จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. กำหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ค. ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ. ถูกทุกข้อ มาตรา 12 ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา
(2) กำหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอำนาจและหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง
(3) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ของรัฐกับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นสำคัญ อ่านต่อในมาตรา 12

ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลอื่นที่อยู่ภายในจังหวัดที่มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตามประทานบัตร ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละเท่าใด
ก .ร้อยละ 10
ข. ร้อยละ 20
ค. ร้อยละ 30
ง. ร้อยละ 40
ตอบ. ร้อยละ 10 มาตรา 23 ..(12) (ค) องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในจังหวัดอื่นให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละสิบของเงินค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขต

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา ของของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 10
ข. ร้อยละ 20
ค. ร้อยละ 30
ง. ร้อยละ 40
ตอบ. ร้อยละ 10 มาตรา 23 (16) ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิบของค่าธรรมเนียมที่มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (ก) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการหน้าที่ของ “สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ”
ก. รับผิดชอบงานธุระการของคณะกรรมการ
ข. รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกบการกระจายอำนาจ
ค. ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ. ถูกทุกข้อ มาตรา 15 ให้มีสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยมีอำนาจและหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ
(2) รวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และข้อมูลต่างๆ
(3) ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพื่อ ดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
(4) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามทที่ คณะกรรมการมอบหมาย
15.เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ จัดระบบการบริการสาธารณะเพอประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นด้วยตนเองตามข้อใด

ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละเท่าใดของค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. ร้อยละ 10
ข. ร้อยละ 20
ค. ร้อยละ 30
ง. ร้อยละ 40
ตอบ. ร้อยละ 20 มาตรา 24 … (8) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละเท่าใดของค่าภาคหลวงแร่ที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง
ก. ร้อยละ 10
ข. ร้อยละ 20
ค. ร้อยละ 30
ง. ร้อยละ 40
ตอบ. ร้อยละ 40 มาตรา 25 …(12) ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ที่จัดเก็บภายในเขตของกรุงเทพมหานคร ในอัตราร้อยละสี่สิบของค่าภาคหลวงแร่ที่กรมทรัพยากรธรณีจัดเก็บได้จริง

ภารกิจที่เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค .4 ปี
ง. 5 ปี
ตอบ. 4 ปีมาตรา 30 (1) (ก) ภารกิจที่เป็นการดำเนินการซ้ำซ้อนระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี

ภารกิจที่เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดำเนินการถ่ายโอนภารกิจให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี
ก. 1 ปี
ข. 2 ปี
ค. 3 ปี
ง. 4 ปี
ตอบ. 4 ปี มาตรา 30 (1) (ค) ภารกิจที่เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 4 ปี

การกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง ต้องไม่เกินระยะเวลากี่ปี
ก. 4 ปี
ข. 5 ปี
ค.10 ปี
ง. 20 ปี
ตอบ. 10 ปี มาตรา 30 (2) กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง … ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลา 10 ปี

กำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่น โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด
ก. 5 %
ข. 15 %
ค. 20 %
ง. 25 %
ตอบ. 25 % มาตรา 30 (4) กำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 25

กำหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่น รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด
ก. ร้อยละ 40
ข. ร้อยละ 35
ค. ร้อยละ 20
ง. ร้อยละ 10
ตอบ. 25 % มาตรา 30 (4) …โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรรสัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคำนึงถึงรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย

ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกำหนดอำนาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกระยะเวลาไม่เกินกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง .5 ปี
ตอบ. 5 ปี มาตรา 34 ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกำหนดอำนาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายหลังที่ได้ดำเนินการตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปแล้ว โดยต้องพิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลให้เพิ่มขึ้นตาม
ก. ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา
ข. ภารกิจที่ถ่ายโอน
ค. ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา และภารกิจที่ถ่ายโอน
ง. ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบ. ระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนา และภารกิจที่ถ่ายโอน มาตรา 30 … การเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลตามวรรคหนึ่งให้เพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง

เมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการเสร็จแล้วให้เสนอใครเพื่อให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐสภา
่่่ค. คณะรัฐมนตรี
ง. นายกรัฐมนตรี
ตอบ. คณะรัฐมนตรี มาตรา 33 เมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามมาตรา 32 แล้ว ให้เสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ แล้วรายงานต่อรัฐสภาเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใช้บังคับต่อไป

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 บังคับใช้วันที่
ก. 30 ธันวาคม 2542
ข. 30 พฤศจิกายน 2542
ค. 18 ธันวาคม 2542
ง. 18 พฤศจิกายน 2542
ตอบ. 18 พฤศจิกายน 2542 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอนที่ 114 ก/หน้า 48/18 พฤศจิกายน 1542 / มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (จึงใช้บังคับ 18 พฤศจิกายน 2542)

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ
ก. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข. วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ค. วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนึ่งร้อยสามสิบวัน
ง. วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
ตอบ. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116/ตอนที่ 114 ก/หน้า 48/18 พฤศจิกายน 1542 / มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป)

แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *